آدرس كارخانه: مازندران شهرك صنعتي بابلكنار
شماره تماس: ٠٩١٢٩٦٧٣٥٠١-٠٩٠١٥٧٢٦٦٢٧