• خوراك سگ پاپي ایتسی بیتسی

  • داراي انرژي بالا و پروتئين بالا

  • در بسته بندی های ٢ ، ٥ و ١٠ كيلوگرم

 

 

 

  • خوراك سگ بالغ ایتسی بیتسی

  • دارای پروتئين و انرژي بالا

  • در بسته بندی های ٢ ، ٥ و ١٠ كيلوگرم