• خوراك سگ پاپي ایتسی بیتسی

  • داراي انرژي بالا و پروتئين بالا

  • در بسته بندی های ٢ ، ٥ و ١٠ كيلوگرم