• خوراك سگ بالغ ایتسی بیتسی

  • دارای پروتئين و انرژي بالا

  • در بسته بندی های ٢ ، ٥ و ١٠ كيلوگرم